Czego szukasz?

W skrócie:

Za każde zakupy w naszym sklepie otrzymasz punkty lojalnościowe. Możesz wykorzystać je przy następnych zakupach wybierając dowolny przedmiot z asortymentu. Podsumowując, za każde wydane 100 zł otrzymasz 50 punktów lojalnościowych co w przeliczeniu na rabat kwotowy przy kolejnych zakupach daje 2 zł rabatu. Jest to aż 200% tego co oferuje konkurencja!!!


W celu sprawdzenia ile punktów lojalnościowych jest aktualnie na Twoim koncie, przejdź do Panelu Klienta (przycisk "Moje Konto" w prawym górnym rogu strony). Następnie wybierz przycisk "Punkty lojalnościowe" w menu po prawej stronie. Wyświetli Ci się tabela ze zdobytymi punktami i datą ich zdobycia oraz aktualny stan punktów lojalnościowych.


Aby dokonać zakupu za punkty zaloguj się do swojego konta w sklepie, dodaj do koszyka produkty które chcesz kupić, a następnie kliknij ikonę koszyka i wybierz "Wyświetl Koszyk". Zostaniesz przeniesiony do widoku koszyka. Tam rozwiń opcję "Wykorzystaj punkty lojalnościowe" i wpisz jaką ilość punktów chcesz wydać. Po naciśnięciu przycisku "Zastosuj punkty lojalnościowe" punkty zostaną uwzględnione w zamówieniu. W dalszej kolejności postępuj tak jak przy zwykłym zamówieniu. Kwota płatności będzie pomniejszona o wartość użytych punktów lojalnościowych.Bardziej szczegółowo:Regulamin systemu zbierania punktów w sklepie internetowym Furtastic.pl

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Organizator – Firma Inzet Filip Pradella, z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 11/1, 44-100 Gliwice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6312680404, REGON: 380696079.

 2. Sklep – internetowy sklep działający pod adresem https://furtastic.pl, objęty Programem.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem i dokonująca zakupu towarów w Sklepie, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Program – program lojalnościowy dla Uczestników.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły zoologiczne.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie, dostępnym za pośrednictwem strony Sklepu. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora. Program rozpoczyna się w dniu 25 września 2018 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem strony Sklepu, bloga umieszczonego w domenie Sklepu, lub na profilach Sklepu w mediach społecznościowych. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem, a Uczestnik z Organizatorem poprzez pocztę e-mail: biuro@furtastic.pl, telefonicznie pod numerem 735 670 970 (od godz. 9:00 do 20:00) oraz pisemnie listem. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w sklepie internetowym Furtastic.pl. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im punktów, w zamian za dokonywane w Sklepie zakupy oraz recenzje wcześniej zakupionych Towarów. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika i mogą podlegać wymianie na Towary lub zostać przekazane na pomoc Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach.

 

§ 3

Uczestnictwo w programie

 

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby i podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nabywające Towary w Sklepie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, które spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres siedziby Organizatora, tj. ul. Stanisława Konarskiego 11/1, 44-100 Gliwice lub mailowo na adres biuro@furtastic.pl, podając dane umożliwiające jego identyfikację (adres e-mail, imię i nazwisko, adres). Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Programu, a zgromadzone Punkty zostaną przekazane na pomoc Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów w Programie. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i zablokowaniu możliwości zbierania punktów w Programie, podając jednocześnie numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zasady programu

 

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów Towarów w Sklepie, gdzie następuje rejestracja zakupu online. Rejestracja zakupu wymaga zarejestrowania się na indywidualnym koncie Uczestnika. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym. Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności i wysłaniu Towaru). W przypadku zwrotu zakupionego Towaru punkty z anulowanej transakcji będą odejmowane z konta Uczestnika. Za każdy zarejestrowany zakup odpowiedniego Towaru Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Ilość punktów jakie Uczestnik otrzyma podane są przy kupowanym Towarze. Po upływie 7 dni od zakupu Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o opinie zakupionego wcześniej Towaru. Uczestnik po zalogowaniu na swoim koncie i po przejściu do strony zakupionego wcześniej Towaru, w zakładce "Opinie" może wypełnić formularz i za pomocą przycisku "Kontynuuj" przesłać drogą elektroniczną recenzję kupionego przez siebie Towaru. Za każdą zaakceptowaną opinię przez Organizatora, Uczestnikowi przyznane zostanie 5 punktów. Recenzja powinna być oryginalna, nigdzie niepublikowana oraz powinna być wynikiem własnej intelektualnej pracy Uczestnika. Recenzja musi mieć minimum 100 znaków aby Uczestnik mógł otrzymać 5 punktów. Każdy Uczestnik może wymienić posiadane przez siebie punkty Programu na Towary lub przekazać je na konto Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach w celu pomocy jego podopiecznym poprzez zakup Towarów opisanych jako pomoc dla niniejszego Schroniska. Uczestnik wymienia punkty na Towary samodzielnie w Sklepie. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania w Sklepie w Panelu Klienta lub u pracownika Sklepu. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na przekazaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia na konto Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiające uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za pośrednictwem mailingu oraz na stronie i profilach Sklepu w mediach społecznościowych. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia. Towary w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja może być dokonana listownie na adres ul. Stanisława Konarskiego 11/1, 44-100 Gliwice. Zaleca się, aby reklamacja zawierała adres e-mail Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 6

Zmiana regulaminu Programu

 

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności zasad przyznawania punktów Programu, ich wymiany na nagrody oraz listy nagród w Programie. Zmiany te w żaden sposób nie będą naruszać praw i obowiązków nabytych przez Uczestników w okresie obowiązywania wersji Regulaminu nieuwzględniającej wprowadzone zmiany. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

 

§ 7

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://furtastic.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem https://furtastic.pl/zbieraj-punkty. Wszelka korespondencja listowa związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres ul. Stanisława Konarskiego 11/1, 44-100 Gliwice z dopiskiem „System punktowy". O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.