Czego szukasz?

 

REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

     

 

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Afiliacyjnego (zwanego dalej Programem) jest Furtastic Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnie 46-300, ul. Wielkie Przedmieście 40/4, NIP 576-158-94-57, REGON 386749300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854633, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://furtastic.pl/, zwana dalej „Organizatorem”. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

 

2. Regulamin Programu Afiliacyjnego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu.

3. Program jest skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców i ma na celu zachęcanie do korzystania z usług sklepu internetowego Organizatora. Program umożliwia Partnerowi (Afiliantowi) pozyskiwanie środków pieniężnych za Skuteczne Polecanie usług Organizatora oraz wykorzystywanie ich na zakup towarów oferowanych przez Organizatora.

4. Konto Partnera to oprogramowanie, w którym Partner może uzyskać informacje o pozyskanych środkach, a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia pozyskanych środków.

5. Klient Organizatora to każdy podmiot, który przy wykorzystaniu serwisu https://furtastic.pl/ zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://furtastic.pl/.

6. Potencjalny Klient to każdy podmiot, który nie jest, ani nie był Klientem Organizatora.

7. Przez Skuteczne Polecenie usług Organizatora rozumie się polecenie, które w wyniku rejestracji Poleconego Klienta do serwisu https://furtastic.pl/ z wykorzystaniem Linku Polecającego, na zasadach określonych w Regulaminie, skutkuje zamówieniem i opłaceniem przez Poleconego Klienta w pełnej wysokości przynajmniej jednego towaru oferowanego przez Organizatora w sklepie internetowym https://furtastic.pl/. Skuteczne Polecenie skutkuje przyznaniem Partnerowi określonej kwoty wynagrodzenia, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

8. Link Polecający jest to unikalny link przypisany indywidualnie do danego Konta Partnera, za pomocą którego Partner poleca usługi Organizatora Potencjalnym Klientom.

9. Polecony Klient oznacza Potencjalnego Klienta, któremu Partner zarekomendował usługi Organizatora poprzez przekazanie Linku Polecającego.


II Uczestnictwo w programie

10. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

 

11. Partnerem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Partnera lub jest Klientem Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Partnerów, którzy mogliby wziąć udział w Programie.

12. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Partnera, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.

13. Klient Organizatora uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin przez pierwsze polecenie usług Organizatora za pomocą Linku Polecającego, co jednocześnie oznacza przystąpienie do Programu.

14. Partner, w celu polecania usług Organizatora, posługuje się indywidualnym Linkiem Polecającym, nadawanym przez system informatyczny Organizatora.

15. Partner ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związanych z niemożliwością realizacji świadczeń przewidzianych w Regulaminie.

16. Partner ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Partnera.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych Partnera w drodze telefonicznego sprawdzenia ich poprawności lub skierowania wniosku wysłanego drogą elektroniczną o dostarczenie zeskanowanej wersji dokumentów identyfikujących Partnera. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 7 dni od dnia wysłania wniosku przez Organizatora lub nieprawidłowego potwierdzenia, Organizator ma prawo zamknąć Konto Partnera, przy czym Partner zachowuje wszelkie prawa uzyskane w trakcie Programu.


III Polecanie usług

18. Polecanie usług Organizatora odbywa się poprzez przekazanie Potencjalnemu Klientowi Linku Polecającego.

 

 

19. Przekazanie Linku Polecającego może odbywać się w dowolny sposób, a w szczególności przez: przesłanie w wiadomości e-mail, przesłanie w wiadomości SMS, opublikowanie w serwisach społecznościowych (np. „Facebook”), opublikowanie na stronie internetowej, na blogu, itp.

20. W chwili kliknięcia w Link Polecający, w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta zostaje umieszczony, jeżeli jego system na to pozwala, plik cookie (ciasteczko) identyfikujący Partnera, który zarekomendował usługi Organizatora.

 

21. Jeżeli Polecony Klient skorzysta z usług Organizatora (złoży i opłaci zamówienie w serwisie https://furtastic.pl/) przez przeglądarkę internetową, w której umieszczony został plik cookie przypisany do danego Partnera, to polecenie to zostanie przypisane do tego Partnera.

22. W chwili, gdy zamówienie Poleconego Klienta zmieni status na “Wysłane” w sklepie internetowym Organizatora https://furtastic.pl/, Partnerowi przysługuje jednorazowe wynagrodzenie za Skuteczne Polecenie.

23. Organizator udostępnia Partnerom na Kontach Partnera aplikację umożliwiającą generowanie linków do konkretnych produktów znajdujących się w sklepie internetowym Organizatora https://furtastic.pl/.

24. Uznanie faktu Skutecznego Polecenia następuje jedynie w przypadku, gdy polecenie zostało zrealizowane przez Link Polecający w sposób określony w punkcie 22; w szczególności polecenie nie będzie uznane jako Skuteczne, jeżeli rejestracja do serwisu https://furtastic.pl/ nastąpiła z innej przeglądarki lub innego urządzenia niż to, w których umieszczony został plik cookie, jak i w przypadku, gdy polecenie nastąpiło po fakcie rejestracji.


IV Wynagrodzenie

25. Partnerowi za każdy przypadek Skutecznego Polecania usług Potencjalnemu Klientowi, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w postaci minimum 5% wartości zamówienia złożonego przez Poleconego Klienta wyłączając koszty dostawy.
26. Partner ma możliwość zwiększenia otrzymywanej prowizji maksymalnie do 10% wartości zamówienia złożonego przez Poleconego Klienta zgodnie z kolejnymi progami ilości skutecznych poleceń.
  • Po osiągnięciu poziomu 10 Skutecznych Poleceń usług sklepu internetowego Organizatora https://furtastic.pl/ prowizja od kolejnych Skutecznych Poleceń wzrasta do poziomu 6%. 
  • Po osiągnięciu poziomu 25 Skutecznych Poleceń usług sklepu internetowego Organizatora https://furtastic.pl/ prowizja od kolejnych Skutecznych Poleceń wzrasta do poziomu 7%.
  • Po osiągnięciu 60 Skutecznych Poleceń usług sklepu internetowego Organizatora https://furtastic.pl/ prowizja od kolejnych Skutecznych Poleceń wzrasta do poziomu 8%.
  • Po osiągnięciu 150 Skutecznych Poleceń usług sklepu internetowego Organizatora https://furtastic.pl/ prowizja od kolejnych Skutecznych Poleceń wzrasta do poziomu 9%.
  • Po osiągnięciu 400 Skutecznych Poleceń usług sklepu internetowego Organizatora https://furtastic.pl/ prowizja od kolejnych Skutecznych Poleceń wzrasta do poziomu 10%.

 

27. Organizator przewiduje możliwość wypłaty zebranych środków w formie wynagrodzenia gotówkowego. Realizacja takiej wypłaty możliwa będzie wyłącznie po kontakcie z Działem Obsługi Klienta sklepu www.furtastic.pl. Kwota wymiany jest kwotą brutto.


V Aspekty techniczne


28. Ważność plików cookie (ciasteczek) umieszczanych w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta wynosi 60 dni.

29. W przypadku, gdy kilku Partnerów poleciło usługi Organizatora tej samej osobie lub podmiotowi, wówczas Skuteczne Polecenie zostanie przypisane Partnerowi, którego polecenie usługi Organizatora zostało wybrane przez Poleconego Klienta jako ostatnie na urządzeniu (przeglądarce), z której nastąpiła przez Poleconego Klienta rejestracja usługi (w jego Link Polecający kliknięto ostatnio) oraz dokonał on zakupu w sklepie internetowym Organizatora https://furtastic.pl/.


VI Postanowienia końcowe


30. Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres biuro@furtastic.pl. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

31. Administratorem zbioru danych osobowych Partnerów uczestniczących w Programie jest Organizator.

32. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.

33. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu Partnera, który w ramach uczestnictwa w Programie:
- rozsyłał wraz z Linkami Polecającymi SPAM;
- w inny sposób naraził renomę Organizatora, w szczególności nie przestrzegając postanowień Regulaminu. 

34. W przypadku, o którym mowa w punkcie 33, wykluczenie następuje wraz ze złożeniem takiego oświadczenia przez Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Partnera.

35. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Partnera z Organizatorem.

36. W przypadku, o którym mowa w punkcie 33, Organizator zapewni dostęp do Konta Partnera przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Programu lub wykluczenia Partnera w celu złożenia przez niego dyspozycji rozdysponowania środków pieniężnych na wskazany przez niego rachunek bankowy, bez możliwości opłacania usług Organizatora zgodnie z Regulaminem. Po upływie tego okresu wypłata może być dokonana wyłącznie po uzyskaniu pisma wzywającego Organizatora do wypłaty ze wskazaniem numeru rachunku bankowego z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania, bądź w siedzibie Organizatora.

37. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora lub powiadomienie elektronicznie pod wskazany w Koncie Partnera adres e-mail. Jeżeli Partner w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji, przyjmuje się, że Partner zmiany zaakceptował. Partner nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będzie mógł dalej korzystać z Programu, jednak zgromadzone środki pieniężne będzie mógł wykorzystać według postanowień Regulaminu, zgodnie z punktem 36.